SZMSZ

A Magzati Medicina Alapítvány Budapest közhasznú szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magzati Medicina Alapítvány Budapest közhasznú szervezet (a továbbiakban: Alapítvány) Szervezeti és Működési Szabályzatát az Alapítvány Kuratóriuma - összhangban az Alapítványnak a Fővárosi Bíróságnál nyilvántartásba vett Alapító Okiratával és tekintettel arra, hogy az Alapító az Alapítványt közhasznú szervezetként kívánja működtetni - az alábbiak szerint fogadja el:

I.

Általános rész

Az Alapítvány neve: Magzati Medicina Alapítvány

Az Alapítvány székhelye: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78. A. ép. 3. emelet

Az Alapítvány angol nyelvű elnevezése: Fetal Medicine Foundation Budapest

A bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 16.Pk.60.924/2008/3., 2009. február 11.

Az Alapítvány adóigazgatási száma: 18134515-1-41

Az Alapítvány pénzforgalmi jelzőszáma: 10700244-48559708-51100005

Az Alapítvány induló vagyona: 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint

II.

Az Alapítvány célja

Az Alapítvány  célja a magzati medicina magyarországi helyzetének javítása egyrészt a betegek segítése, másrészt a hazai szakmai képzés előmozdítása révén. Ennek megvalósítására -  többek  között - a következő célok elérését szorgalmazza:

 1. a magzati fejlődési- és kromoszóma rendellenesség korszerű diagnosztizálásának és szűrésének elősegítése,
 2. magzati fejlődési- és kromoszóma rendellenesség felmerülése esetén a betegek hozzásegítése ahhoz, hogy a magzat egészséges fejlődéséhez szükséges egészségügyi szolgáltatást a lehető legrövidebb időn belül mind Magyarországon, mind külföldön elérhessék és igénybe vehessék,
 3. amennyiben a magzati rendellenesség orvoslásához külföldi egészségügyi szolgáltatást kell igénybe venni, a betegutak szervezésének elősegítése, támogatása
 4. mind a magyarországi, mind a külföldi egészségügyi szolgáltatások társadalombiztosítási finanszírozásának előmozdítása,
 5. a magzati medicina területén a hazai szakmai képzés támogatása.

Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenységek

a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (Khtv 26.§. c) pont 1.),

Az Alapítvány egyéb feladatait az Alapító Okirat, illetve az alapítványokra és közhasznú szervezetekre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szellemében, valamint a rendelkezésre álló feltételeknek megfelelően a Magzati Medicina Alapítvány Budapest kuratóriuma (a továbbiakban: Kuratórium) határozza meg.

 III.

Az Alapítvány jogállása és jellege

 Az Alapítvány jogállása: közhasznú szervezet, önálló jogi személy.

Az Alapítvány alapítója: Csermely Gyula István (an.:...)

                  1025 Budapest, .....alatti lakos

Az Alapítvány jellege: az Alapítvány nyílt, ahhoz bárki feltétel nélkül csatlakozhat, amennyiben magáénak vallja az Alapítvány céljait és működési szabályait. A csatlakozás és az adományok elfogadásáról, valamint az adományok felhasználásáról a Kuratórium dönt.

A Kuratórium a csatlakozni kívánó szervezetről, intézményről vagy magánszemélyről rendelkezésre álló információkat és ? célhoz kötött felajánlás esetén ? a megjelölt célt mérlegeli. Elutasíthatja azon célhoz kötött felajánlások elfogadását, amelyek esetében a megjelölt cél nem vagy csak részben illeszkedik az Alapítvány Alapító Okiratában rögzített célokhoz.

A Kuratórium köteles elutasítani azon felajánlások elfogadását, amelyek esetében a csatlakozni kívánó jogi- vagy magánszemélyt erre méltatlannak ítéli, továbbá azon célhoz kötött felajánlások elfogadását, amelyek esetében a megjelölt cél nem vagy csak részben illeszkedik az Alapítvány Alapító Okiratában rögzített célokhoz.

A Kuratórium fenntartás nélkül elfogad minden belföldi vagy külföldi, természetes vagy jogi személy, névvel vagy név nélkül tett pénzbeli vagy dologi hozzájárulást, amelyet az adományozók
az Alapítvány javára megkötés nélkül tesznek.

A mindenkori adományozó kívánsága szerint annak nevét és az adományt az Alapítvány nyilvánosságra hozza vagy titkosan kezeli. 

Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.

Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. Az Alapítvány részére juttatott adományokat a könyv szerinti értéken, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. A nem pénzeszközökben történő hozzájárulásokat a kezelő szerv döntése szerint a legcélszerűbb módon kell kezelni, felhasználni, illetve értéküket megóvni.

Az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől ? a normatív támogatás kivételével ? csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használható fel.

Az Alapítvány mentes minden politikai, ideológiai, hitbeli vagy egyéb kizárólagosságtól és működése során kerüli az emberek bármilyen megkülönböztetését. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési, illetve önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.

IV.

Az alapítványi vagyon felhasználásának módja

Az Alapítvány létrehozásakor az Alapító az Alapítvány induló vagyonaként 500.000,- Ft-ot (azaz ötszázezer forintot) helyezett el az Alapítvány bankszámláján.

Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés joga a kezelő szervet, az Alapítvány Kuratóriumát illeti meg. Az Alapítvány vagyona két részből áll: törzsvagyonból és célvagyonból.

A törzsvagyon részét képezi az alapítói vagyon részeként megjelölt, az Alapító által rendelkezésre bocsátott összeg 10%-a. A törzsvagyont a Kuratórium nem használhatja fel szabadon, csak a törzsvagyon hozadékával rendelkezhet.

A célvagyon az Alapítvány törzsvagyonon felüli vagyonrésze, valamint ezen összeg és a törzsvagyon hozadékai. Az Alapítvány célvagyona részévé válnak továbbá a későbbiekben az Alapítványhoz csatlakozó bel- és külföldi, természetes- és jogi személyek feltétel nélküli, valamint a feltételekhez kötött pénzbeli és dologi adományai, amennyiben ezeket az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja. Az Alapítvány célvagyonát növeli mindezeken túlmenően a kezelő szerv gazdálkodásának eredménye.

Alapítványi célokra az Alapítvány vagyonának 90%-a, valamint a hozadék használható fel. Az alapítványi vagyon hozadékának az a része, amely nem került az adott évben felhasználásra, az Alapítvány törzsvagyonát növeli.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az Alapítvány az alaptőke 30%-át kitevő összeg erejéig folytathat vállalkozási tevékenységet, amennyiben a Kuratórium így dönt.

Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott célokra köteles fordítani.

A Kuratórium az Alapítvány vagyonát elsődlegesen támogatásokra fordítja. A támogatás formái lehetnek: eseti dologi vagy pénzbeli juttatások, pályázat vagy ösztöndíj kiírása, vagy bármilyen egyéb mód, amely az alapítványi célok elérését szolgálja.

Az Alapítvány támogatásokat egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján is nyújthat.

Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását a Kuratórium pályázathoz kötheti. A Kuratóriumnak ez esetben gondoskodnia kell a pályázati feltételek teljes körű nyilvánosságának biztosításáról. Pályáztatás esetén az Alapító Okiratban rögzített célok szellemében összegszerűen is dönt a támogatások odaítéléséről, azok mértékéről és formájáról, valamint felhasználásának ellenőrzéséről. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből ? az eset körülményeinek mérlegelésével ? megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

A Kuratórium, a pályázat révén nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználása ellenőrzése céljából, a pályázat jellegétől függően, konkrét határidő megjelölésével, tételes elszámolás megküldését írhatja elő a támogatásban részesített pályázóknak.

Az Alapítvány felelős személyt, támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját ? a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, az Alapító Okiratnak megfelelő juttatások kivételével ? cél  szerinti juttatásban nem részesíthet.

Az Alapítvány szolgáltatásait ingyenesen vagy önköltségi áron nyújtja.

Az Alapítvány gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.

 V.

Az Alapítvány kezelő szerve

A Kuratórium

Az Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium.

VI.1. A Kuratórium jogállása

Az Alapítvány kezelője és legfőbb szerve az Alapító által felkért 3 (három) tagból álló Kuratórium.

Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (Kuratórium), amelyben az Alapító ? közvetlenül vagy közvetve ? az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat (Ptk. 74. §. (3) bekezdés).

A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet az Alapítvány kuratóriumi tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő (kuratóriumi tag), illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.

A Kuratórium elnöke és tagjai vezető tisztségviselőknek minősülnek.

 A Kuratórium a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodik az Alapítvány gazdálkodási rendjének megvalósításáról. A Kuratórium az Alapítvány általános ügydöntő, ügyvezető szerve, továbbá a Kuratórium képviseli az Alapítványt hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben. A Kuratórium tagjai tevékenységükért ? amennyiben az Alapítvány cél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti ? tiszteletdíjban részesülhetnek, valamint szükséges és igazolt költségeik megtérítésére is igényt tarthatnak.

 VI.2. A Kuratórium vezetése

 Az Alapítvány vezetését

 1. a)      az Alapítvány Kuratóriumának elnöke,
 2. b)      az Alapítvány Kuratóriuma látja el.

 Az Alapítvány vezetésében a Kuratórium elnöke, valamint tagjai megosztott hatáskörük gyakorlásával és egymás közti együttműködéssel vesznek részt.

VI.3. Az Alapítvány Kuratóriumának döntési jogköre

A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, saját működési rendjének kialakításáról. Az Alapítvány kifizetéseiért a Kuratórium felelős. Az Alapítvány ügyeinek intézéséről, adminisztrációs és gazdálkodási feladatainak ellátásáról a Kuratórium gondoskodik.

Jogköre különösen

a) az alapítványi vagyon felhasználásáról szóló döntés,

b) a szükséges szabályzatok elfogadása,

c) az éves költségvetés és munkaterv elfogadása

d) az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása.

e) döntés a felajánlások elfogadásáról,

f) döntés pályázatok, ösztöndíjak kiírásáról,

g) döntés támogatások odaítéléséről. 

VI.4. A Kuratórium ellenőrzési jogköre

 A Kuratórium ellenőrzési jogköre:

 1. a)      ellenőrizheti és ellenőriztetheti a hozzá benyújtott pályázatokban közölt tények és adatok helyességét, továbbá a pályázati programok megvalósulását;
 2. b)      folyamatosan ellenőrzi a tulajdonában lévő vagyon összetételét, a működéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását.

VI.5. Az Alapítvány képviselete

Az Alapítvány mint szervezet csak akkor tud jogviszony alanya lenni, ha az Alapító Okiratban az Alapítvány kezelője nevében eljáró, képviseletre jogosult magánszemélyt is megjelölik, aki a Kuratórium döntéseit harmadik személyekkel szemben képviseli és érvényes jognyilatkozatot tesz.

 Az Alapítvány képviseletére, a bankszámla feletti rendelkezésre és utalványozásra a Kuratórium elnöke önállóan, a másik két tag kuratóriumi tag együttesen jogosult. Az Alapítvány nevében írásos szerződést vagy megállapodást kötni a Kuratórium elnöke önállóan, a kuratórium másik két tagja együttesen jogosult.

 VI.6. A Kuratórium működése

 A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik, valamint évente egy alkalommal tájékoztatja az Alapítót az Alapítvány munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.

A Kuratóriumot az elnök vagy a másik két kuratóriumi tag együttesen, írásban, a napirend írásos előterjesztésével hívja össze. A meghívó elküldése és az ülés napja között legalább nyolc napi időköznek kell lennie (rendes ülés). A Kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább 2 (kettő) tag jelen van.

Az elnök sürgős esetben rövid úton (szóban vagy telefonon) is összehívhatja a Kuratórium ülését (nem szabályszerűen összehívott ülés). Ebben az esetben az ülés akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van, és az ülés megtartása ellen nem tiltakoznak.

Az ülés összehívását az Alapító is kezdeményezheti.

A Kuratórium ülését az elnök vezeti, akit ? tartós akadályoztatása esetén, vagy kérésére ? ilyen minőségében az általa felkért kuratóriumi tag helyettesít.

A Kuratórium elnökének az ülés kezdetén

 • jelenléti ívet kell közreadnia, majd meg kell állapítania a határozatképességet;
 • ismertetnie kell a napirendet, a jelenlévők esetleges kiegészítései után a napirend elfogadását határozathozatalra kell bocsátania.

 A továbbiakban a levezető személynek az elfogadott napirend szerint kell levezetnie az ülést. A kuratóriumi ülés levezetőjének joga van a kuratóriumi ülés során szünetet elrendelni, amelyről nem kell szavaztatnia.

 Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését 15 napon belül, változatlan napirenddel össze kell hívni. A határozatképtelenség miatt a fentiek szerint megismételt ülés ? az eredeti napirendi pontok tekintetében is ? csak akkor határozatképes, ha a Kuratórium legalább 2 (kettő) tagja jelen van.

A Kuratórium ülései nyilvánosak. Az Alapítvány Kuratóriuma zárt ülést csak az alábbi esetekben, a kuratóriumi tagok egyhangú döntése mellett rendelhet el:

 • ha a nyilvános ülés tartása sérti a személyiségi jogokat és az adatvédelmet.,
 • ha a Kuratórium az Alapítvány üzleti titokkörébe tartozó kérdésben határoz.

Az üzleti titkot kizárólag az Alapítvány által folytatott vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó olyan tény, információ, megoldás vagy adat képezheti, amelynek titokban maradásához az Alapítványnak méltányolható érdeke fűződik, és amelynek titokban tartása érdekében a Kuratórium szükséges intézkedéseket megtette.

 Nem sorolhatóak az üzleti titok körébe olyan tények, információk, megoldások vagy adatok, melyek

 • jogszabályi előírás vagy az Alapítvány Alapító Okiratának rendelkezései folytán nyilvánosak,
 • az Alapítvány cél szerinti juttatásaival összefüggésben keletkeztek.

 A Kuratórium döntéseit (határozatait) nyílt szavazással, az ülés levezetőjének felszólítására és ? amennyiben az Alapító Okirat vagy valamely belső szabályzat másként nem rendelkezik - egyszerű szótöbbséggel, kézfelnyújtással hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

A Kuratórium egyhangú határozata szükséges a döntéshez az alábbi kérdésekben:

 • az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása (a Khtv. 19. §,  (3) bekezdésében foglalt tartalommal,
 • az Alapítvány vállalkozási tevékenységének megindítása, a vállalkozási tevékenység megszüntetése,
 • az Alapítvány működését elősegítő szabályzatok ? különösen a befektetési szabályzat elfogadása,
 • a kuratóriumi tagok tiszteletdíjáról szóló döntések

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A döntéseket, határozatokat ? a meghozataluktól számított 15 napon belül ? az érintetteknek kézbesíteni kell személyesen vagy postai úton. Ezen túlmenően a határozatokról összefoglalót kell elhelyezni az Alapítvány internetes honlapján és a székhelyén lévő hirdetőtáblán.

VI.7.   A kuratóriumi ülés jegyzőkönyve, a határozatok nyilvántartása

 A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készül.

 A kuratóriumi ülésről szóló jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a kuratóriumi ülés időpontját, helyét, az ülésen megjelent kuratóriumi tagok nevét, az ülés napirendjét;
 • a határozatképesség megállapítását;
 • egyes felszólalások szó szerinti szövegét, amennyiben annak jegyzőkönyvben rögzítését a felszólaló vagy az ülés levezetője előzetesen kifejezetten kéri;
 • a hozott határozat évente elölről kezdődő sorszámát, törve az ülés időpontjával;
 • a határozat hatályát és tartalmát;
 • a határozat támogatóinak és ellenzőinek számarányát (nyílt szavazás esetén személyét is).

Az Alapítványi támogatásokat megítélő kuratóriumi ülésről készült jegyzőkönyvben a fentieken kívül szerepelnie kell az alábbiaknak:

 • az ülésen szétosztásra rendelkezésre álló keretösszeg a pályázható témakörönkénti bontásban;
 • a ténylegesen szétosztásra került összeg;
 • a pályázatok egyenkénti támogatásáról vagy nem támogatásáról döntő szavazás eredménye, azaz
 • a mérlegelésre kerülő pályázat címe és azonosító kódja;
 • a többségi szavazattal megítélt támogatás összege;
 • a többségi szavazatok száma, valamint a kisebbségi szavazatokat leadott, illetve a szavazástól tartózkodott kurátorok neve;
 • a megítélt összeg rendelkezésre bocsátásának feltételei, amennyiben az adott pályázat megvalósítását a Kuratórium nem a pályázatban feltüntetett bontásban és módon támogatja, illetve a támogatást egyéb feltételekhez köti.

 Az Alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánossága tekintetében hozott döntéseket a jegyzőkönyvnek szó szerint kell tartalmaznia.

A jegyzőkönyvet a levezető elnök és egy hitelesítőként megválasztott, kuratóriumi tag írja alá. A jegyzőkönyveket, amelyek nem selejtezhető iratok, az Alapítvány egyéb irataitól elkülönítetten, évente külön összefűzve kell megőrizni. A jegyzőkönyv rövidített változatát a Kuratórium tagjainak meg kell küldeni.

A jegyzőkönyv rövidített változata tartalmazza:

 • a kuratóriumi ülés időpontját,
 • a jelenlévők névsorát, a határozatképesség megállapítását,
 • a megtárgyalt napirendet, ezen belül
 • az elfogadott határozatok számát és rövid tartalmát,
 • a többségi szavazattal támogatott pályázatok címét és azonosító kódját, a megítélt támogatás összegét.

 A Kuratóriumi jegyzőkönyvek folyamatos kezelését az Alapítvány elnöke látja el.

A Kuratórium döntéseiről (határozatairól) nyilvántartást kell vezetni. A döntések nyilvántartását úgy kell vezetni, hogy a Kuratórium üléséről készített jegyzőkönyveket időrendi sorrendben le kell fűzni.

 VI.8. Az Alapítvány közhasznúsági jelentése

Az Alapítvány tevékenységéről - a Khtv. 19. §. (3) bekezdésének megfelelő tartalommal - köteles közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg, a tárgyévet követő május 31. napjáig a Kuratórium egyhangú
döntése alapján történik.

 A közhasznúsági jelentés a következőket tartalmazza:

 • számviteli beszámoló;
 • a költségvetési támogatás felhasználása;
 • a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;
 • cél szerinti juttatások kimutatása;
 • a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési kisebbségi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás mértéke;
 • a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege;
 • közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

 Az Alapítvány, közhasznúsági jelentését, - annak elfogadásától számított 15 napon belül - közzéteszi internetes honlapján és a székhelyén lévő hirdetőtáblán.

 Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba ? a Kuratórium elnökével vagy titkárával történt előzetes egyeztetés után - bárki betekinthet, és az iratokról - saját költségére - másolatot készíthet.

 VI.9. A Kuratórium tagjainak jogai és kötelessége

 A Kuratórium tagjának joga van:

 1. a)      a Kuratórium nyílt vagy zárt ülésein részt venni;
 2. b)      a Kuratórium ülésein szavazatával dönteni;
 3. c)      a Kuratórium ülésein a vita keretén belül véleményét kifejteni;
 4. d)      a Kuratórium ülésein a Kuratórium elnökéhez kérdést intézni. Az érintett a kérdésre saját döntése alapján szóban azonnal vagy 15 napon belül írásban köteles válaszolni;
 5. e)      a kuratóriumi ülésre önálló napirendi pont felvételét vagy előterjesztést javasolni a Kuratórium elnökének, a kuratóriumi ülést megelőzően legkésőbb 7 nappal. Ennek teljesülése esetén a kuratóriumi ülésen a Kuratórium tagjának joga van az általa indítványozott napirendi pont, illetve előterjesztés részletes kifejtésére azzal, hogy az esetlegesen ahhoz kapcsolódó határozathozatal levezetése az ülés levezetőjének hatásköre;tóriumi ülésen titkos szavazásra ? amennyiben a vonatkozó szabályok teljesülnek ? előterjesztést kezdeményezni;
 6. f)        betekinteni az Alapítvány valamennyi iratába;
 7. g)      saját döntése alapján távol maradni a kuratóriumi ülés azon napirendi pontjának tárgyalásáról, amely bármely, a személyét érintő felvetést tartalmaz;
 8. h)      lemondani testületi tagságáról, amelyet nem köteles indokolni.

 A Kuratórium tagja köteles a Kuratórium ülésein részt venni, akadályoztatása esetén távolmaradását az ülés megkezdését megelőzően jeleznie kell a Kuratórium elnökének.

Az Alapítvány a kuratóriumi tagok részére megtéríti a munkájuk során felmerült, igazolt és indokolt költségeket, illetve részükre tiszteletdíjat állapíthat meg.

 VI.10. A Kuratóriumi tagság megszűnése

 A kuratóriumi tagság megszűnik: 

 • az alapítvány megszűnésével,
 • a tag halálával,
 • a tag lemondásával,
 • jogszabályban meghatározott egyéb esetben.

 Amennyiben a Kuratórium tagjainak száma 3 (három) fő alá csökken, az alapító új tagot jelöl ki.

 VI.11. A Kuratórium elnökének jogköre és feladatai:

 A Kuratórium elnökének feladata különösen:

 1. a)      az Alapítvány képviselete az állami és magán szervek és szervezetek, az Alapító, valamint a sajtó előtt;
 2. b)      a Kuratórium üléseinek előkészítése, valamint összehívása és az ülések levezetése
 3. c)      a Kuratórium működésének irányítása, a feladatok meghatározása és koordinálása;
 4. d)      a Kuratórium által alkalmazott munkatársak felett a munkáltatói jogok gyakorlása (a munka irányítása és ellenőrzése).

 A Kuratórium tiszteletdíjat állapíthat meg az elnök és a tagok részére. A tiszteletdíj mértékéről a Kuratórium dönt.

VI.12. A Kuratórium által létrehozott bizottságok

 A Kuratórium - döntése szerint - egy bizonyos feladat ellátása vagy cél megvalósítása érdekében, tagjaiból bizottságot hozhat létre. A bizottságnak legalább 3 tagúnak kell lennie. A bizottságnak tagja lehet az Alapítvánnyal alkalmazotti viszonyban álló személy is.

 A Kuratórium az általa létrehozott bizottságokat tetszése szerint ruházhatja fel jogokkal és jogosultságokkal, azonban e jogokat jegyzőkönyvileg rögzíteni kell, és azok nem állhatnak ellentétben a jelen Szabályzatban foglaltakkal.

 A Kuratórium az általa létrehozott bizottságokat tetszése szerint szüntetheti meg, függetlenül a bizottság erre vonatkozó állásfoglalásától.

 VI.13. A Kuratórium ügyrendje

 A Kuratórium ügyrendjét maga állapítja meg, amely ügyrendet a Szervezeti és Működési Szabályzatban fogalmaz meg.

 VII.

 Az Alapítvány gazdálkodásával kapcsolatos egyéb rendelkezések

Az Alapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok (pénzügyek, számvitel, adó stb.) ellátásával a Kuratórium külön szerződés szerint külső szervezetet megbízhat.

 Amennyiben a Kuratórium az Alapítvány vagyonának kezelésével külső szervet nem bíz meg, úgy a Kuratórium tagjai kötelesek gondoskodni a gazdálkodási terv és döntések végrehajtásáról.

 VIII.

 Záró rendelkezések

 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az Alapítvány Kuratóriuma 3/2009.(06.17.) számú határozatával elfogadta, és megállapította, hogy a jelen Szabályzat 2009. június 17. napjától hatályos.

 

Budapest, 2009. június  hó   17.  nap

                                                                                                                   Dr. Elekes Tibor

                                                                                  a Kuratórium elnöke